ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัด


- ข้อบังคับด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.2561

-ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค)

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561
-ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

-
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 6)

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล  ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา  ๖) และ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

* ผนวก ข
* ผนวก ค
* ผนวก ง
* ผนวก ก ข
* หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา