สภาพทั่วไป
 
 
 
1. ลักษณะที่ตั้ง
     
 

 เทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตรัง ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 (ตรัง - ปะเหลียน) มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองตรัง 47 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 879 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ตั้งศูนย์รวมสถานที่ปฏิบัติราชการของอำเภอปะเหลียน

1.1 พื้นที่

เทศบาลตำบลท่าข้าม มีพื้นที่รับผิดชอบ 2.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1,312.50 ไร่      ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 8  ตำบลท่าข้าม  อำเภอปะเหลียน    จังหวัดตรัง

   

1.2 อาณาเขต 

   

ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม

ทิศใต้ จด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม

ทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 1 และลำห้วยทอนชะงู ตำบลท่าข้าม

ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 8และลำคองสุโสะ ตำบลท่าข้าม

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

   

ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีพื้นที่เป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นที่ราบและคลองลงไปทางด้านทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกสวนยางพาราเป็นหลัก และทางด้านทิศตะวันตก เป็นป่าชายเลนสองฝั่งคลองสุโสะ ซึ่งมีสภาพเป็นคลองน้ำเค็มได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรอินเดีย ระดับน้ำขึ้นลง ตามฤดูกาล มีสภาพป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในกระชังในคลองสุโสะและยังเป็นคลองสายสำคัญแบ่งเขตเทศบาลระหว่างหมู่บ้านอื่นของตำบลท่าข้าม

   

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ   

   

ลักษณะภูมิอากาศ ค่อนข้างชุ่มชื่นตามสภาพภูมิอากาศแถบภาคใต้ 2 ฤด

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม   ถึง  เดือนธันวาคม
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม       ถึง เดือนเมษายน

   
2. ประชากร    

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามทั้งหมด 1,591 คน (ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม  2551) แยกเป็น   ชาย 804 คน   หญิง 787 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  583  ครัวเรือน