หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

จ่าเอกสุริยะ แก้วทองประคำ
ปลัดเทศบาล
087 391 6280

 
    นางสาวพรทิพย์ กุยุคำ
รองปลัดเทศบาล
064 357 4264
       
 
นางสาวพรทิพย์ กุยุคำ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
064 357 4264
   
นางบุปผา กาหยี
ผู้อำนวยการกองคลัง
080 536 4336
 
นายจิรทีปต์ ชูแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
093 681 5465
 
           
     
จ่าเอกสุริยะ แก้วทองประคำ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
087 391 6280

 
นายพิณพิพัฒน ศรีทวี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086 289 6093