โครงสร้างพื้นฐาน
 
 
         
    1. การคมนาคม การจราจร
     
    - ถนน จำนวนถนนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามมีจำนวน 30 สาย ซึ่งมีลักษณะสภาพ ขนาด และความยาวของถนน  ดังนี้
       
 

ลำดับที่

ชื่อถนน

ลักษณะ
สภาพ

ขนาด (เมตร)

หมายเหตุ

กว้าง

ยาว

1

ถนนส่วนราชการ

คสล.

6

734

มีคูระบายน้ำ 485 เมตรไม่มีคูระบายน้ำ 249 เมตร

2

ถนนส่วนราชการ ซอย 1

คสล.

5

87

ไม่มีคูระบายน้ำ

3

ถนนเทศบาล 1

คสล.

8

200

มีคูระบายน้ำ 1 ข้างมีฝาปิด

4

ถนนเทศบาล 1 ซอย 1

คสล.

6

115

ไม่มีคูระบายน้ำ

5

ถนนเทศบาล 2

คสล.

5

205

มีคูระบายน้ำ 1 ข้างมีฝาปิด

6

ถนนเทศบาล 2 ซอย 1

ลูกรัง

6

88

ไม่มีคูระบายน้ำ

7

ถนนเทศบาล 2 ซอย 2

คสล.

6

110

มีคูระบายน้ำ

8

ถนนเทศบาล 3

คสล.

6

627

มีคูระบายน้ำ 2 ข้างมีฝาปิด

9

ถนนเทศบาล 3 ซอย 1

คสล.

6

55

ไม่มีคูระบายน้ำ

10

ถนนเทศบาล 3 ซอย 2

คสล.

4

130

ไม่มีคูระบายน้ำ

11

ถนนเทศบาล 3 ซอย 3

คสล.

5

150

ไม่มีคูระบายน้ำ

12

ถนนเทศบาล 4

คสล.

5

65

มีคูระบายน้ำอยู่กลางถนนมีฝาปิด

13

ถนนเทศบาล 5

คสล.

5

860

มีคูระบายน้ำ 1 ข้าง

14

ถนนเทศบาล 5 ซอย 1

คสล.

5

150

ไม่มีคูระบายน้ำ

15

ถนนเทศบาล 5 ซอย 2

คสล.

5

155

มีคูระบายน้ำ

16

ถนนเทศบาล 5 ซอย 3

คสล.

5

130

มีคูระบายน้ำ 1 ข้าง

17

ถนนเทศบาล 5 ซอย 4

คสล.

5

158

ไม่มีคูระบายน้ำ

18

ถนนเทศบาล 5 ซอย 5

คสล.

5

100

ไม่มีคูระบายน้ำ

19

ถนนเทศบาล 6

คสล.

6

350

ไม่มีคูระบายน้ำ

20

ถนนเทศบาล 6 ซอย 1

คสล.

6

200

ไม่มีคูระบายน้ำ

21

ถนนทอนชะงู

คสล.

5

550

มีคูระบายน้ำ 2 ข้างมีฝาปิด

22

ถนนเฉลย – เชยอุทิศ

คสล.

6

100

มีคูระบายน้ำ 2 ข้างมีฝาปิด

23

ถนนศาลเจ้าโรงพระ 108

คสล.

6

120

ไม่มีคูระบายน้ำ

24

ถนนทางเข้าหลุมถ่าน

คสล.

5

245

ไม่มีคูระบายน้ำ

25

ถนนทางเข้าควนเปลว

ลูกรัง

5

500

ไม่มีคูระบายน้ำ

26

ถนนศาลเจ้าฮกเต็กซือ(แป๊ะก๋ง)

ลูกรัง

3

75

ไม่มีคูระบายน้ำ

27

ถนนหลังโรงเรียนบ้านท่าข้าม

ลูกรัง

6

1,500

ไม่มีคูระบายน้ำ

28

ถนนพิทักษ์เทศบาล

ลูกรัง

5

345

ไม่มีคูระบายน้ำ

29.

ถนนทอนชะงู  ซอย  1

คสล.
ลูกรัง

4.5
4.5

280
195

ไม่มีคูระบายน้ำ
ไม่มีคูระบายน้ำ

30.

ถนนตรัง – ปะเหลียน

แอสฟัลท์ติกส์

20

1,100

กรมทางหลวง

     
 

- คลอง ในเขตเทศบาล มีจำนวน 2 สาย

   

1. คลองสุโสะ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการคมนาคมทางน้ำระหว่างท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลท่าข้ามกับท่าเทียบเรือบ้านเสียมไหม และท่าเทียบเรือบ้านแหลม

   

2. คลองท่าข้าม มีสภาพเป็นคลองน้ำเค็มระดับน้ำขึ้นลงตามฤดูกาล มีสภาพป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์

   
     
2. การประปา การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการประปาในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามโดยมีที่ตั้งทำการอยู่ที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณน้ำประปาผลิตใช้ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 800  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  มีผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประมาณ 550 ครัวเรือน
   
     

3. การไฟฟ้า ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้มีผู้ใช้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล ประมาณ 580 ครัวเรือน โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะเหลียน รับผิดชอบให้บริการด้านการใช้กระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 และเทศบาลตำบลท่าข้าม รับผิดชอบด้านการบริการให้มีการขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟส่องสว่างในเขตเทศบาลฯ   ตามความจำเป็นและเหมาะสม