ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
1. ภูมิอากาศ
1) อุณหภูมิสูงสุด
  33.04  องศาเซลเซียส  ต่ำสุด 22.95  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม - มิถุนายน         28.9  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม        27.15  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์       27.85  องศาเซลเซียส
2) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด พ.ศ. 2543 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด พ.ศ.2539
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนมีนาคม – มิถุนายน               99.48    มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม               371.18   มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์           45.08    มิลลิเมตร

 
   
 
2. แหล่งน้ำ
1) คลองในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามมี 2 แห่ง
- คลองท่าข้าม
- คลองสุโสะ
2) ลำห้วยในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามมี 2 แห่ง
- ลำห้วยด้านหลังชุมชนตลาดท่าข้ามทางด้านทิศตะวันตก
- ลำห้วยด้านหลังชุมชนตลาดท่าข้ามทางด้านทิศตะวันออก

 
 

3. ขยะ
1) ปริมาณขยะ    1.50  ตัน / วัน
2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม      2    คัน
รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ         4    ตัน  (น้ำหนักรถ 4,250  ก.ก.)
3) ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน             1.25  ตัน
4) ขยะที่กำจัดได้   จำนวน              1.25  ตัน
- กำจัดขยะโดยวิธี ผังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และกองบนพื้นแล้วเผา
5) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้จำนวน 2 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ม. 8
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้แล้ว  จำนวน 1.5 ไร่
- เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก    จำนวน 0.5 ไร่
- คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก    3    ปี
6) สภาพการณ์เป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
- สำหรับสถานที่ที่ใช้กำจัดขยะของเทศบาลตำบลท่าข้าม
มีสภาพการณ์เป็นที่สาธารณะประโยชน์
7) ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ  จำนวน  20 ไร่ ตั้งอยู่ ม.8 ตำบลท่าข้าม ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร