นโยบายการบริหาร
     1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1ดูแลและส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย และรับรอง นโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษา
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่ออิเลคทรอนิคส์อย่างพอเพียง และทั่วถึง
1.3 สนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาให้อย่างทั่วถึง
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาสถานเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนจารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างจริงจัง
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนทุกระดับ

     2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำประปา  ไฟฟ้า  ถนน  คูระบายน้ำ  ในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
2.2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต  ตลอดจนทรัพย์สินของชาวท่าข้าม

     3. ด้านการเมือง การบริหาร
3.1 สร้างมิติทางการเมืองใหม่ให้ชุมชนเข้าใจระบบประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีอย่างแท้จริง
3.2 บริหารงบประมาณด้วยความสุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 บริหารบุคลากรโดยใช้หลักคุณธรรม ส่งเสริมคนดี พัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดเวลา
3.4 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนให้ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม
3.6 พัฒนาระบบ และการะบวนการสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร และอัคคีภัย


     4.ด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่อำนวยความสะดวก ไว้รับรองนักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหาร รถและเรือนำเที่ยว
4.2 ร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งใน และนอเขตเทศลบาล สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและจัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการประกอบอาชีพ การจัดหารายได้
4.3 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และพาหะนำโรคทุกชนิด  เช่น  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรคพิษสุนัขบ้า ยุง ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาชุมชนทุกระดับ  และเปิดโอกาสให้เยาวชน  ได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างนิสัยรักการกีฬา  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุข
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน  และชุมชนในเขตเทศบาล  มีอุปกรณ์กีฬาครบถ้วนเพียงพอ
4.6 ส่งเสริมการออกกำลังกาย  การกีฬาเพื่อสุขภาพ  การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีของเยาวชนและประชาชน
4.7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัยโดยการจัดกิจกรรมดูแลเยี่ยมเยียน  และให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดแก่ผู้สูงวัย  ทุกชุมชน
4.8 จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย  ผู้พิการตามหลักเกณฑ์และนโยบายรัฐบาลให้ทั่วถึงทุกชุมชน
4.9 สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก  คนชรา  และผู้พิการตลอดจนประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส  ทุกชุมชน
4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและพัฒนาระบบการดูแลเด็กและครอบครัวให้มีความเข็มแข็ง
4.11 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4.12 เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข  เสริมสร้างความรู้  ทักษะ ให้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนการทำงานของเทศบาล  จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในชุมชน


     5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อสม
5.1 จัดสภาพแวดล้อมเมืองท่าข้ามให้น่าอยู่  และเป็นแหล่งท่องเที่ยว  อนุรักษ์ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และแหล่งเรียนรู้
5.2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด

 
พรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์
(นางพรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม