ด้านบริการ
 
คู่มือประชาชน
 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 2. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 7. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 8. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 9. การขอเลขที่บ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 10. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 11. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 12. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 13. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 15. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 16. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 17. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 18. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 19. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 20. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 21. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 22. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 23. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 24. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 25. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 26. การรับแจ้งการย้ายเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 27. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 28. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 29. การรับแจ้งการย้ายออก สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 30. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 31. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 32. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 33. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 34. การรับชำระภาษีป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 35. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 36. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 37. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง