สภาพทางเศรษฐกิจ
 

การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การรับจ้าง ข้าราชการและพนักงาน  รัฐวิสาหกิจ พนักงานและ  ลูกจ้างของรัฐ

1.1 การเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม  ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่รอบนอกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนยางและทำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

1.2 การอุตสาหกรรม

การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม 1 แห่ง     และเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 1 แห่ง  มีจำนวนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง ประมาณ  30  คน

- การอุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ แพปลานายแซ้น ศิลาวัชนาไนย ซึ่งเป็นกิจการประเภทห้องเย็น ซึ่งรับซื้อสัตว์น้ำจากประมงทางทะเลทุกชนิด ตั้งอยู่ 121/13-19  ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

- การอุตสาหกรรมขนาดกลาง คือ โรงน้ำแข็งพรพระสังข์การประมง ซึ่งเป็นกิจการประเภทผลิตน้ำแข็งใส ชนิดถังยาว ผลิตต่อเนื่องกันแต่ละวันปริมาณวันละ 720 ถัง ซึ่งเป็นการผลิตและโม่น้ำแข็ง เพื่อจำหน่ายแก่แพปลาและเรือประมงต่าง ๆ ที่เข้าท่าเทียบเรือ 

1.3 การพาณิชย์ 

ผู้ประกอบอาชีพค้าขายจะอยู่ในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ตลาดสด

1.4 การรับจ้าง

การรับจ้างในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้แก่ การขับรถรับจ้าง ( รถสองแถว รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ )  การรับจ้างกรีดยาง  รับจ้างดูแลบ่อกุ้ง  รับจ้างซักอบรีด รับจ้างคัดเลือกกุ้ง  และอื่น ๆ

1.5 ข้าราชการและลูกจ้าง

พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ   พนักงานและลูกจ้างของรัฐ  เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีส่วนราชการหลายแห่งทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น

1.6 การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามไม่มีแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่ขึ้นชื่อของอำเภอปะเหลียน มีจำนวน 3 แห่ง ที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดตรังและอำเภอปะเหลียน     ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงจากพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าข้าม คือ

- แหลมหยงสตาร์ ตั้งอยู่ บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม ระยะทาง 6 กิโลเมตร (แหลมหยงสตาร์ ข้อเท็จจริงทราบว่าเป็นท่าเรือตามแผนที่โลก)

- เกาะสุกร ตั้งอยู่ ตำบลเกาะสุกร ซึ่งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน ระยะทางจากท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลท่าข้าม ประมาณ  7 ไมล์ทะเล

- ถ้ำเขาติง ตั้งอยู่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน  ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ระยะทาง  14   กิโลเมตร

1.7 กลุ่มอาชีพ 

เทศบาลตำบลท่าข้ามส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ  เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  ปัจจุบันคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน  จำนวน  4  กลุ่ม  ได้แก่ 

(1)  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์  มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 40  คน  ทำการผลิตแกงไตปลาแห้ง  (สินค้า OTOP ระดับ  4  ดาว)  น้ำพริกมะขาม  น้ำพริกกุ้งเสียบ  น้ำพริกสมุนไพร 

(2)  กลุ่มทำขนม  อาหาร  และแปรรูปผลผลิตการเกษตร  มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด  51  คน  ทำการผลิตขนมปั้นสิบไส้ปลา  และขนมอื่น ๆ  ตามความต้องการของตลาด

(3)  กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม  มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด  60  คน ดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาสตรีและพัฒนารายได้  ซึ่งได้มีการให้บริการเช่าวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(4)  กลุ่มประมงพื้นบ้าน  มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด  30   คน  เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้มีอาชีพประมง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ